ᴍưᴀ ʟũ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛạɪ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ʙàɴ ở ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ đã ɴɢớᴛ ᴍưᴀ, ɴướᴄ xᴜốɴɢ ᴄʜậᴍ ᴛʜì ᴄó ɴơɪ ʟũ ʟạɪ ʟêɴ ɴʜᴀɴʜ, ɢâʏ ɴɢậᴘ ʟụᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ.
ʟạɪ ᴄʜạʏ ʟũ ɢɪữᴀ ᴘʜố
ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ 𝟷𝟽 ᴠà ʀạɴɢ sáɴɢ ǫᴜᴀ 𝟷𝟾.𝟷𝟶, ᴍưᴀ ʟớɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴍựᴄ ɴướᴄ ᴄáᴄ sôɴɢ Ô ʟâᴜ, ʙếɴ ʜảɪ, ʜɪếᴜ đềᴜ ᴠượᴛ ʙáᴏ độɴɢ 𝟸, sôɴɢ ᴛʜạᴄʜ ʜãɴ ᴄũɴɢ ᴄó ɴơɪ ᴠượᴛ ʙáᴏ độɴɢ 𝟸. ᴛạɪ 𝟸 ʜᴜʏệɴ ᴠùɴɢ ᴛʀũɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴠà ʜảɪ ʟăɴɢ, ɴɢàʏ 𝟷𝟾.𝟷𝟶 đã ᴄó 𝟻𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴘʜảɪ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴɢʜỉ ʜọᴄ.


ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ô ᴛô ᴘʜảɪ ɴʜờ đếɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ᴅòɴɢ ɴướᴄ ʟụᴛ ở ᴛᴘ.Đôɴɢ ʜà, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị đêᴍ 𝟷𝟽.𝟷𝟶

ᴛʜᴀɴʜ ʟỘᴄ

ᴛạɪ ᴛᴘ.Đôɴɢ ʜà, ɴɢậᴘ ʟụᴛ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ đɪểᴍ, ɴʜấᴛ ʟà ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ʟớɴ ɴʜư ʜùɴɢ ᴠươɴɢ, ʟê ʟợɪ, ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ʟê ᴅᴜẩɴ… ɴướᴄ ᴛʀàɴ ᴠàᴏ ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ ᴅọɴ sᴜốᴛ đêᴍ, ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ᴘʜảɪ ɴʜờ đếɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴄứᴜ ɴạɴ. ᴍộᴛ số ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ᴠᴇɴ sôɴɢ ở ʜ.ʜảɪ ʟăɴɢ ɴɢậᴘ ɴặɴɢ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴍưᴀ ʟớɴ đã ɴʜấɴ ᴄʜìᴍ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢầᴍ ᴛʀàɴ ở ᴍɪềɴ ɴúɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴄʜỉ ʀɪêɴɢ ʜ.Đᴀᴋʀôɴɢ ᴄó ᴛớɪ 𝟻𝟶 ᴛʜôɴ ʙảɴ ʙị ᴄô ʟậᴘ.

ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ʙướᴄ đầᴜ, ᴠớɪ 𝟾𝟷.𝟶𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ʙị ᴍấᴛ đɪệɴ, đếɴ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ đɪệɴ ʟựᴄ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄơ ʙảɴ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ xᴏɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍộᴛ số ɴơɪ ɴʜư ᴛʜôɴ ᴛʀấᴍ (xã ᴛʀɪệᴜ ᴛʜượɴɢ, ʜ.ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ), ᴘᴀ ʟɪɴ (xã ᴀ ᴠᴀᴏ, ʜ.Đᴀᴋʀôɴɢ) ᴠẫɴ ᴍấᴛ đɪệɴ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍộᴛ số ᴘʜòɴɢ ʜọᴄ, ᴘʜòɴɢ ʏ ᴛế ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʙị ᴛốᴄ ᴍáɪ, ʜư ʜỏɴɢ…


ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʙị ɴɢậᴘ ʟụᴛ ᴛạɪ ᴛᴛ.ᴋɪếɴ ɢɪᴀɴɢ, ʜ.ʟệ ᴛʜủʏ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ

ʜᴜỆ ᴍɪɴʜ

ʀɪêɴɢ ᴛàᴜ ʜàɴɢ ɢʟᴏʀʏ ғᴜᴛᴜʀᴇ ᴄʜở 𝟸𝟶 ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ (𝟾 ɴɢườɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, 𝟷𝟸 ɴɢườɪ ᴠɴ) ʙị ᴍắᴄ ᴄạɴ ở ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ᴄửᴀ ᴠɪệᴛ (ʜ.ɢɪᴏ ʟɪɴʜ) ᴋʜɪ ᴄʜờ ɴʜậᴘ 𝟸𝟼.𝟶𝟶𝟶 ᴛấɴ ᴄáᴛ (ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ), ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾.𝟷𝟶, ᴄᴏɴ ᴛàᴜ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị sóɴɢ đáɴʜ ᴅạᴛ ᴠàᴏ ᴄáᴄʜ ʙờ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ᴋᴍ.

ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ sạᴛ ʟở ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟾.𝟷𝟶 ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ᴠà ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄứᴜ ɴạɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ, ᴍưᴀ ʟũ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ đã ᴋʜɪếɴ 𝟸𝟹 ɴʜà ᴅâɴ ᴠà 𝟸 đɪểᴍ ᴛʀườɴɢ ʙị đấᴛ đá ᴛʀàɴ ᴠàᴏ, 𝟼 ɴʜà ᴅâɴ ʙị ᴛốᴄ ᴍáɪ, 𝟸,𝟹 ʜᴀ ʟúᴀ ʀẫʏ ở ʜ.ɴᴀᴍ ɢɪᴀɴɢ ʙị ɴɢã đổ.

ᴍưᴀ ʟớɴ ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴛʀườɴɢ sơɴ Đôɴɢ, đườɴɢ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ǫʟ𝟷𝟺ʙ, ǫʟ𝟷𝟺ᴅ ᴠà ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ở ᴍộᴛ số ʜᴜʏệɴ ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ sạᴛ ʟở ɴặɴɢ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ Đᴛ𝟼𝟶𝟼 đɪ 𝟺 xã ʙɪêɴ ɢɪớɪ ʜ.ᴛâʏ ɢɪᴀɴɢ sạᴛ ʟở ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ đɪểᴍ, ɢâʏ ᴄʜɪᴀ ᴄắᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄụᴄ ʙộ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sơ ᴛáɴ 𝟸𝟽𝟸 ʜộ ᴅâɴ ᴠớɪ 𝟷.𝟷𝟸𝟿 ɴʜâɴ ᴋʜẩᴜ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ sạᴛ ʟở đấᴛ, ɴɢậᴘ ʟụᴛ ở ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ ɴᴀᴍ ɢɪᴀɴɢ, ᴘʜướᴄ sơɴ, ᴛâʏ ɢɪᴀɴɢ.

ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟾.𝟷𝟶 ʙᴀɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ᴠà ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄứᴜ ɴạɴ ᴛỉɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍưᴀ ʟũ đã ʟàᴍ ɴɢậᴘ, sạᴛ ʟở ᴛᴀʟᴜʏ âᴍ ᴅươɴɢ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ đɪểᴍ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ đɪ ǫᴜᴀ địᴀ ʙàɴ, ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴛỉɴʜ ᴠà đườɴɢ ʜᴜʏệɴ, xã. ᴄó 𝟷𝟽 ᴛʜôɴ ʙảɴ ở 𝟼 xã ʙị ᴄʜɪᴀ ᴄắᴛ.

ᴛᴜʏếɴ ᴋè ʙɪểɴ ɴʜậᴛ ʟệ (ᴛᴘ.Đồɴɢ ʜớɪ) ʙị sóɴɢ đáɴʜ ᴠỡ 𝟹𝟶𝟶 ᴍ, ᴋè ʙɪểɴ ɴʜâɴ ᴛʀạᴄʜ (ʜ.ʙố ᴛʀạᴄʜ) ʙị sậᴘ 𝟻𝟶 ᴍ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴋêɴʜ ᴍươɴɢ ᴛʜủʏ ʟợɪ, đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʙị sạᴛ ʟở, ʜư ʜạɪ. ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ɴàʏ, ʜ.ʟệ ᴛʜủʏ ʙị ɴặɴɢ ɴʜấᴛ ᴋʜɪ ᴄó 𝟸𝟶 xã ᴠớɪ 𝟷.𝟼𝟾𝟹 ʜộ ʙị ɴɢậᴘ ᴛừ 𝟶,𝟸 – 𝟶,𝟻ᴍ, ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ʙị ɴɢậᴘ ɴướᴄ. ᴛíɴʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ǫᴜᴀ, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴄó 𝟹𝟶 xã ᴠớɪ 𝟸.𝟷𝟻𝟿 ʜộ ᴅâɴ ʙị ɴɢậᴘ ʟũ, 𝟻 ɴʜà ʙị ʜư ʜỏɴɢ. ᴍưᴀ ʟũ ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴄũɴɢ ʟàᴍ 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ ᴠà 𝟸 ɴɢườɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, đếɴ ᴄᴜốɪ ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟾.𝟷𝟶, ɴướᴄ ʟũ ʀúᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ʙàɴ ở ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ. ᴛươɴɢ ᴛự, ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ᴛᴘ.Đà ɴẵɴɢ, ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ sôɴɢ ᴄᴜ Đê, ᴛúʏ ʟᴏᴀɴ ᴄũɴɢ ʀúᴛ ɴʜᴀɴʜ ɴêɴ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜ.ʜòᴀ ᴠᴀɴɢ ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ.

ʜôᴍ ǫᴜᴀ 𝟷𝟾.𝟷𝟶, ᴛạɪ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ-ʜᴜế ʟượɴɢ ᴍưᴀ ᴄó ɢɪảᴍ, ᴍựᴄ ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ sôɴɢ đᴀɴɢ xᴜốɴɢ ᴄʜậᴍ ɴʜưɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠùɴɢ ᴛʜấᴘ ᴛʀũɴɢ ᴄủᴀ ʜ.ǫᴜảɴɢ Đɪềɴ, ʜ.ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴɢậᴘ ʟũ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ-ʜᴜế, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛx.ʜươɴɢ ᴛʀà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅùɴɢ ᴛʜᴜʏềɴ đɪ ᴅọᴄ ᴛʜᴇᴏ sôɴɢ ʙồ ᴠề ᴘʜíᴀ ʜạ ʟưᴜ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ Đɪệɴ (𝟼𝟽 ᴛᴜổɪ) ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ. Đếɴ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄứᴜ ɴạɴ ᴍớɪ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜɪ ᴛʜể ʙà ᴠõ ᴛʜị ᴛʜảᴏ (ᴠợ ôɴɢ Đɪệɴ).

ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ đốɪ ᴍặᴛ đợᴛ ᴍưᴀ ʟớɴ ᴍớɪ
ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ (ʙộ ɴɴ-ᴘᴛɴᴛ) ᴠà ʙáᴏ ᴄáᴏ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟾.𝟷𝟶 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴍưᴀ ʟũ đã ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ (ɴɢʜệ ᴀɴ 𝟸 ɴɢườɪ, ʜòᴀ ʙìɴʜ 𝟷 ɴɢườɪ). Ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴍưᴀ ʟũ đᴀɴɢ ᴄó 𝟸.𝟶𝟶𝟺 ʜᴀ ʟúᴀ, 𝟹𝟽𝟾 ʜᴀ ʜᴏᴀ ᴍàᴜ ᴠà 𝟷𝟿 ʜᴀ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ʙị ɴɢậᴘ ʟụᴛ, ᴄᴜốɴ ᴛʀôɪ. ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟺 ᴠị ᴛʀí sạᴛ ʟở ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ, ᴛỉɴʜ ʟộ ɢâʏ áᴄʜ ᴛắᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ. ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟾.𝟷𝟶, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜàɴʜ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴅự ʙáᴏ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴅự ʙáᴏ ᴋʜí ᴛượɴɢ ᴛʜủʏ ᴠăɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟿.𝟷𝟶 ᴍưᴀ ʟớɴ ɢɪảᴍ ᴅầɴ ᴠà ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ʙộ. ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ɴɢớᴛ ᴍưᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàʏ 𝟸𝟶 – 𝟸𝟷.𝟷𝟶 ɴʜưɴɢ ᴅự ʙáᴏ ᴛừ 𝟸𝟸 – 𝟸𝟽.𝟷𝟶, ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ʟạɴʜ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢâʏ ʀᴀ ᴍộᴛ đợᴛ ᴍưᴀ ʟớɴ ᴍớɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ.

Ôɴɢ ʟưᴜ ᴍɪɴʜ ʜảɪ, ɢɪáᴍ đốᴄ Đàɪ ᴋʜí ᴛượɴɢ ᴛʜủʏ ᴠăɴ ᴛỉɴʜ ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜɪệᴛ độ đᴏ ʟúᴄ 𝟽 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟾.𝟷𝟶 ᴛạɪ ᴛx.sᴀ ᴘᴀ ở ɴɢưỡɴɢ ʀéᴛ ʜạɪ ᴠớɪ 𝟷𝟷,𝟺 độ ᴄ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/mua-lu-dien-bien-phuc-tap-tai-mien-trung-post1392402.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*