ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜà ɴộɪ ɴêᴜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜà ɴộɪ ᴄʜử xᴜâɴ ᴅũɴɢ, ʜà ɴộɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ đếɴ, ᴠề ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛâᴍ ʟý ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ…
ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟹.𝟷𝟷, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ ᴄʜử xᴜâɴ ᴅũɴɢ ɴêᴜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴅᴏ ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴛớɪ ʜà ɴộɪ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛâᴍ ʟý ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛɪêᴍ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄòɴ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ɴɢườɪ ᴛừ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴋʜáᴄ đếɴ, ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴋʜáᴄ ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ; ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜảɴ áɴʜ đếɴ ᴛổɴɢ đàɪ 𝟷𝟶𝟸𝟸. ᴘʜảɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛốᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ, đếɴ ᴛʜì ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠớɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ ᴄʜử xᴜâɴ ᴅũɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ

ʜɴᴘ

ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ – Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʀầɴ ᴛʜế ᴄươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đếɴ ɴᴀʏ ᴄáᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đạᴛ 𝟿𝟽,𝟶𝟼%; ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟽𝟸,𝟾𝟻%. ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, ᴋʜốɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄó ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ: ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà Đôɴɢ, ʜᴏàɪ Đứᴄ, ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ, ᴍê ʟɪɴʜ, ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ, ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ ᴠà Ứɴɢ ʜòᴀ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị sẵɴ sàɴɢ ᴍọɪ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ʜọᴄ sɪɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀườɴɢ ᴠàᴏ 𝟾.𝟷𝟷 ᴛớɪ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʜᴇᴏ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ đồɴɢ ý ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ đɪ ʜọᴄ ᴛʀở ʟạɪ ʟà ʟúᴄ số ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʀêɴ ᴅướɪ 𝟷𝟶 ᴄᴀ, ɴʜưɴɢ ᴛừ ᴛᴜầɴ ɴàʏ, số ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛăɴɢ, ᴅᴏ đó, ɴếᴜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄó ᴄʜɪềᴜ ʜướɴɢ xấᴜ ʜơɴ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛăɴɢ ʟêɴ ᴛʜì ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sẽ ᴄó đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ.

ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟷: ᴄả ɴướᴄ 𝟽.𝟷𝟶𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, 𝟾.𝟾𝟼𝟿 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ | ᴛᴘ.ʜᴄᴍ 𝟿𝟾𝟻 ᴄᴀ
ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟹𝟷.𝟷𝟶, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴛờ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ sở ɢᴅ-Đᴛ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛừ 𝟾.𝟷𝟷; ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄáᴄ ᴋʜốɪ ʟớᴘ 𝟻, 𝟼, 𝟿, 𝟷𝟶 ᴠà 𝟷𝟸 ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛạɪ 𝟷𝟾 ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛʜị xã ᴄó ᴍứᴄ độ ᴅịᴄʜ ở ᴄấᴘ độ 𝟷, ᴄấᴘ độ 𝟸, ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴛíɴʜ đếɴ 𝟾.𝟷𝟷 ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáᴄ ᴄᴀ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ đượᴄ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ. ᴄáᴄ ᴋʜốɪ ʟớᴘ ᴄòɴ ʟạɪ ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ. ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴɢʜỉ ʜọᴄ ᴛạɪ ɴʜà.

ᴛʜᴇᴏ sở ɢᴅ-Đᴛ, ᴠɪệᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴘʜảɪ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ, đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ, ʟấʏ địᴀ ʙàɴ ᴄấᴘ xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ để đáɴʜ ɢɪá ᴠà xâʏ ᴅựɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄʜí, ʟàᴍ ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜằᴍ ʙảᴏ đảᴍ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠề sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ…

ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ, sẽ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜốɪ ʟớᴘ 𝟷𝟸 (𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ), ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟà ʟớᴘ 𝟷𝟷 ᴠà ʟớᴘ 𝟷𝟶. ʟãɴʜ đạᴏ sở ɢᴅ-Đᴛ ᴄũɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄấᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ để ᴛʀáɴʜ ʙỏ sóᴛ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ.
ʜà ɴộɪ đᴀɴɢ ᴄó 𝟽 ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴍớɪ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɢồᴍ: ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ Ô ᴄʜợ ᴅừᴀ, ǫ.Đốɴɢ Đᴀ; ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʟĩɴʜ ɴᴀᴍ, ǫ.ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ; ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʟê Đứᴄ ᴛʜọ, ǫ.ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ; ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴀɴ ᴋʜáɴʜ, ʜ.ʜᴏàɪ Đứᴄ; ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ xã ɴɪɴʜ ʜɪệᴘ, ʜ.ɢɪᴀ ʟâᴍ; ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ sàɪ sơɴ ᴠà ᴛᴛ.ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ, ʜ.ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ; ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʙạᴄʜ ᴛʀữ, xã ᴛɪếɴ ᴛʜắɴɢ, ʜ.ᴍê ʟɪɴʜ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/pho-chu-tich-ha-noi-neu-nguy-co-bung-phat-dich-post1397681.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*